Aktiiviset pelaajatTällä sivulla näet kaikki järjestelmään rekisteröityneet aktiiviset pelaajat sekä joukkueet

Sinun tulee syöttää yleissalasana voidaksesi nähdä pelaajien tiedot

Hae pelaajaa nimellä:


Pelaajat Joukkueet
Nimi
Puhelinnumero
Email
Taso
Info
Sulkatyyppi
Venetvaara Mikko
Siira Jorma
Vierimaa Antti
Visuri Tuomas
Jylhälehto Terho
Nurmenniemi Jesse
Holma Jouni
Pietilä Pete
Raappana Janne
Puroila Antti
Viholainen Arttu
Lampela Kari
Järvinen Jani
Nurro Petri
Kärnä Juha
Vimpari Lasse
Savola Laura
Rahkolin Tomi
Kaakkuriniemi Erja
Karjalainen Riku
Dong Yujie
Heiskala Anni
Takala Tuomas
Karjalainen Heikki
Varis Heikki
Seppä Jarkko
Sivula Joonas
Kemi Pertti
Nisula Pekka
Kyröläinen Paavo
Entchev Ilkka
Hellsten Heikki
Makkonen Tomi
Tuovinen Tommi
Tuomela Dimitri
Kopakka Jukka
Hernetkoski Elisa
Uhre Jarkko
Kuula Karri
Nykänen Erkki
Dai Xiongfeng
Rajaniemi Tatu
Zheng Yi
Soronen Samuel
Parpala Janne
Ketola Jari
Torkko Petri
Suortamo Kimmo
Juottonen Sami
Rahtu Mikko
Lähteenmäki Jere
Mällinen Lasse
Junttila Mikko
Kylmäluoma Sami
Hätälä Miikka
Nurmela Maria
Heikkinen Pauli
Huopana Antti
Luhtaniemi Mikko
Murto Pasi
Ch M Muddassir
Hämäläinen Tommi
Kytömäki Visa
Saarinen Tuomo
Raza Cheema Ahmed
Niemonen Aake
Lu Xiaojia
Feng Yuting
Pääkkö Antti
Heikkilä Jussi
Pöykkö Heikki
Gröhn Sami
Lähde Marko
Herttua Teemu
Ikni Gharib
Yang Shenghong
Määttä Juha
Höykinpuro Veijo
Kauppila Olli
Ollanketo Tuomas
Schmidt Juergen
Huotari Heikki
Lehikoinen Henri
Tung Mai Thanh
Tenhunen Jari
Puroila Aslak
Kalliokoski Topias
Pernu Jani
Dung Dinh Tuan
Wittenberg Ville
Toivonen Juhani
Junttila Jukka
Tuomikoski Joonas
Lohikoski Raimo
Laitala Antti
Torvikoski Jukka
Honkanen Petri
Niskala Arttu
Puroila Asser
Reponen Antti
Lukkari Sanni
Peltola Jussi
Haataja Tuomas
Julkunen Janne
Seppänen Matti
Tornberg Otto
Lehikoinen Henkka
Pääkkönen Timo
Hanski Mikko
Alahdab Salim
Akram Saad Ullah
Tuhkanen Juho-Antti
Hilska Juha
Zulkarnain Zulkarnain
Määttä Lasse
Marmion Mathieu
Luhtasela Lauri
Admin Admin
Rissanen Mika
Anttila Esko
Muhonen Juhani
Ukonsaari Kimmo
Kolehmainen Seppo
Holma Samuli
Asikainen Heikki
tiirola juho
Körkkö Tapani
Karjalainen Niko
Chaudhry Muhammad Muddassir
Honkonen Risto
Tolonen Sami
Haglund Pauli
Mäkelä Mikko
Kärki Mauri
Adhur Kutty Ajith
Peng Edwin
Uusitalo Maria
Juntunen Ville
Admin Aa
Kolehmainen Jesse
Vapaavuori Joonas
huttunen antti
Närhi Sampo
Säkkinen Toni
Kajula Klaus
Junttila Anssi
Lakso Jaakko
Nahkala Teemu
Fingerroos Ari
Doan Manh TUAN
Joukkueen nimi Pelaaja 1 Pelaaja 2
Anttila/RissanenAnttila EskoRissanen Mika
ArabianesiaZulkarnain ZulkarnainAlahdab Salim
Feng YunLu XiaojiaFeng Yuting
GoodmintonNahkala TeemuFingerroos Ari
Heikkinen / HuopanaHeikkinen PauliHuopana Antti
Hilska & TuhkanenHilska JuhaTuhkanen Juho-Antti
IlupaKyröläinen PaavoEntchev Ilkka
InvincibleHuotari HeikkiPernu Jani
Julkunen/MarmionJulkunen JanneMarmion Mathieu
Karjalainen / KärnäKarjalainen RikuKärnä Juha
Keltainen AittaLuhtaniemi MikkoIkni Gharib
Keränen / KuulaKeränen TimoKuula Karri
Ketola/WittenbergKetola JariWittenberg Ville
Laitala / JulkunenLaitala AnttiJulkunen Janne
Lähde / MäättäLähde MarkoMäättä Juha
M & CCh M MuddassirRaza Cheema Ahmed
MediahierojatLehikoinen HenkkaTornberg Otto
Nykänen / KaakkuriniemiNykänen ErkkiKaakkuriniemi Erja
Paavolan NuorisoseuraPietilä PeteUhre Jarkko
Peltola / HaatajaPeltola JussiHaataja Tuomas
Ping & PongVimpari LasseJylhälehto Terho
pullukatSeppänen MattiMäkelä Mikko
Puroila / KarjalainenPuroila AnttiKarjalainen Heikki
RaskassarjaPietilä PeteLuhtaniemi Mikko
ReposiSiira JormaReponen Antti
Ruukin verkkopalloUkonsaari KimmoMuhonen Juhani
Soronen / TuovinenSoronen SamuelTuovinen Tommi
SulkasatoPuroila AnttiHolma Jouni
Team LeLuLehikoinen HenriLukkari Sanni
Tung/DungTung Mai ThanhDung Dinh Tuan
Vierimaa / VisuriVierimaa AnttiVisuri Tuomas
ViskisiepotNurmenniemi JesseNisula Pekka